Trafikkskade

Trafikkskade


Dersom man blir påført en personskade i trafikken vil man ha krav på erstatning fra motorvognen sitt forsikringsselskap.


Bilansvarsloven

Eiere og/eller brukere av motorvogn plikter å tegne ansvarsforsikring for skade som motorvognen "gjer". Forsikringsplikt for motorvogner følger av bilansvarsloven.


Med motorvogns menes kjørestøy som drives med motor og som går på bakken, herunder biler. Kjøretøy som går på skinner reguleres av andre lover, men personskade ved foreksempel togulykker gir rett til erstatning på samme vilkår som ved trafikkskader.


Erstatningskravet

Melding om personskade sendes vanligvis til eget forsikringsselskap samtidig med melding om ulykken (skademelding).


Dersom det er flere kjøretøy som er involvert i ulykken vil forsikringsselskapene avklare ansvarsforholdet seg i mellom. Forsikringsselskapet til den bilen som har skyld i ulykken vil ta ansvar for oppgjør for samtlige personskader. Ved eneulykker og påkjørsler mv. vil eget forsikringsselskap foreta skadeoppgjøret.


I trafikkskadesaker har skadelidte krav på full erstatning fra forsikringsselskapet, det vil si at man skal stilles økonmisk som om skaden ikke hadde skjedd. I tillegg til økonomisk tap kan man ha rett på menerstatning og oppresning fra forsikringsselskapet etter en trafikkulykke.


Advokatbistand

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal oppnå erstatning.


Hovedvilkåret er at det må være sannsynlig årsakssammenheng mellom ulykken, plager og inntektstap (uførhet). Vurdering av årsakssammenheng kan være komplisert og det er ofte nødvendig å koble inn legespesialister for vurdering av årsaksspørsmålet og omfanget av plager m.v. Vi har kjennskap til dyktige leger som kan skrive spesialisterklæring i din sak.


Videre er det viktig å være klar over at forsikringsselskapet kan forsøke å unngå utbetaling av rettmessig erstatning, ved foreksempel å tillegge helseplager før skaden for stor vekt i totalbildet.


Det er følgelig hensiktsmessig å koble inn advokat tidlig i en personskadesak. Dette for å sikre dine rettigheter og få saken "på rett spor" i påvente av avklaring av skaden og fremtidig inntekt. Når det er avklart at du har hatt inntektstap og/eller utgifter som følge av skaden plikter forsikringsselskapet å utbetale forskudd på erstatning. Man må normalt fremsette erstatningskrav ovenfor selskapet for å oppnå rett erstating (foreløpig og endelig). Vi bistår deg med å dokumentere og fremsette erstatningskrav ovenfor forsikringsselskapet.   


Rimelige og nødvendige advokatutgifter i saken dekkes normalt fra forsikringsselskapet. I tillegg kan vi tilby avtaler om "no cure no pay", som betyr at du (uansett utfall av saken) ikke risikerer å måtte betale advokatutgifter. Vi tar kun betalt dersom du oppnår erstatning.


Her kan du lese mer om gangen i en trafikkskadesak.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskadesak.