Yrkesskade

Yrkesskade


Lov om yrkesskadeforsikring skal dekke skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Rene belastningsskader faller som hovedregel utenfor dekningen i yrkesskadeforsikringsloven.


Yrkesskadeforsikringsloven 

Lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft 01.01.90. Lovens § 3 pålegger arbeidsgivere en plikt til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom. Yrkesskadeforsikringen skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen er skyld i skaden.


Yrkesskadeforsikring skal tegnes i et forsikringsselskap eller i et forsikringspool av solidarisk ansvarlige forsikringsselskaper. Staten er unntatt fra forsikringsplikten. Arbeidstakere i staten (eller en kommune eller fylkeskommune som er untatt fra forsikringsplikten), kan kreve erstatning for skade direkte fra arbeidsgiveren. I praksis har stat og kommune opprettet selskaper som håndterer oppgjøret, herunder Statens pensjonskasse. Ved manglende forsikring rettes erstatningskravet til Yrkesskadeforsikringsforeningen.


Yrkesskade og yrkessykdommer 

Yrkesskade er en plutselig eller uventet ytre hending som skjer på arbeid. Som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Dette kan for eksempel være at en butikkansatt må løfte en uvanlig tung vare i en vanskelig stilling. Skader som skyldes gjentatte belastninger over tid (for eksempel løft av pasienter i eldreomsorgen) vil normalt ikke gi yrkesskadeerstatning.


Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid skal likestilles med yrkesskader, herunder løsemiddelskade, astma, eksem, visse kreftformer m.v.


Full erstatning

Yrkesskadeforsikringsloven skal som hovedregel gi full erstatning. Det vil si dekning av utgifter og inntektstap som følge av skaden.


Dekning av fremtidig inntektstap i yrkesskadesaker er, til tross for utgangspunktet om full erstatning, standardisert i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Standardiseringen medfører at en del skadelidte ikke får full erstatning. Domstolen har forøvrig nylig åpnet for at fremtidig inntektstap i yrkesskadesaker kan beregnes konkret, slik at full erstatning skal være oppnålig fremover. 


Utover dekning av økonmisk tap dekkes tapt livsutfoldelse i form av menerstatning. Vilkåret for menerstatning er at man har en varig skade av et visst omfang (varig medisinsk invaliditet på minimum 15 %).


Advokatbistand

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal oppnå yrkesskadeerstatning. Hovedvilkåret er at det må være sannsynlig årsakssammenheng mellom yrkesskaden, plager og inntektstap (uførhet). Vurdering av årsakssammenheng kan være komplisert og det er ofte nødvendig å koble inn legespesialister for vurdering av årsaksspørsmålet og omfanget av plager m.v. Vi har kjennskap til dyktige leger som kan skrive spesialisterklæring i din sak.


Videre er det viktig å være klar over at forsikringsselskapene kan forsøke å unngå utbetaling av rettmessig erstatning, ved foreksempel å tillegge helseplager før skaden for stor vekt i totalbildet.


Det er følgelig hensiktsmessig å koble inn advokat tidlig i en personskadesak. Dette for å sikre dine rettigheter og få saken "på rett spor" i påvente av avklaring av skaden og fremtidig inntekt. Når det er avklart at du har hatt inntektstap og/eller utgifter som følge av skaden plikter forsikringsselskapet å utbetale forskudd på erstatning. Man må normalt fremsette erstatningskrav ovenfor selskapet for å oppnå rett erstating (foreløpig og endelig). Vi bistår deg med å dokumentere og fremsette erstatningskrav ovenfor forsikringsselskapet.   


Rimelige og nødvendige advokatutgifter i saken dekkes normalt fra forsikringsselskapet. I tillegg kan vi tilby avtaler om "no cure no pay", som betyr at du (uansett utfall av saken) ikke risikerer å måtte betale advokatutgifter. Vi tar kun betalt dersom du oppnår erstatning.


Her kan du lese mer om gangen i en yrkesskadesak. 


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din yrkesskadesak.