No cure no pay

Ingen erstatning ingen regning  -

"no cure no pay"

Forutberegnelighet


Vi ønsker å tilby økonmisk trygghet i forbindelse med bistand fra advokat hos oss i din personskadesak og inngår avtaler om "no cure no pay." Det vi si at vi ikke tar betalt dersom du ikke mottar erstatning.


Ved henvendelse til advokat om bistand er mange naturlig nok opptatt av hva saken vil  koste. Personskadesaker kan gå over år og det kan være vanskelig for advokaten å forutse hvor mye tid som vil medgå i saken. Advokaten vil derfor måtte ta forbehold vedrørende salærberegning i klientavtalen, som gjør at det kan være vanskelig for kunden å få  oversikt over kostnader. Mange vegrer seg derfor for å benytte advokat, som kan medføre tap av erstatningsrettigheter. Vi er opptatt av at skadelidte skal få den erstatningen man har krav på og tilbyr derfor avtale om "no cure no pay". Dette medfører økonomisk forutberegnelighet for deg ved bruk av advokat hos oss.


Vilkår og priser 


Vi fastsetter vår salær iht. lov og forskrift, samt Advokatforeningens normer og retningslinjer. Dette innebærer at vi i starten av nye oppdrag sender ut en klientavtale/oppdragsbekreftelse som beskriver oppdraget og salærberegning mv. Salæret fastsettes med utganspunkt i medgått tid, justert for salærsats, de verdier oppdraget gjelder, omfanget av oppdraget og oppnådd resultat mv.


Forskrift om prisopplysning for varer og tjenester pålegger oss å opplyse om priser på de tjenestene vi tilbyr (salærsats). Våre timepriser for advokatarbeid varierer fra kr 2 363 til kr 3 113 (inkludert 25 % mva.) avhengig av hvem som utfører oppdraget og oppdragets art. Arbeid utført av sekretær faktureres med kr 1 375 (inkludert 25 % mva.)


No cure no pay 


Forsikringsselskapet plikter i personskadesaker å dekke skadelidtes rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Under saksbehandlingen vil selskapet forøvrig kunne si at advokaten har brukt for mye tid o.l., slik at advokatutgifter likevel ikke dekkes fullt ut. Ved avtale om "no cure no pay" tar vi risikoen for at vårt arbeid ikke vil bli dekket fra forsikringsselskapet. Dersom du vinner frem med ditt erstatningskrav tar vi betalt fra oppgjøret for ev. udekket advokatbistand. Dette gjør at du ikke risikerer å måtte betale noe fra egen lomme ved å forfølge ditt erstatningskrav.   


Det er ikke alle saker som egner seg for avtale om "no cure no pay". Dersom vi vurderer muligheten for å vinne frem i saken som for usikker vil vi normalt ikke inngå avtale om "no cure no pay." I slike saker kan vi selvfølgelig likevel kunne bistå deg på vanlige vilkår, dvs. at du er ansvarlig for å betale for den bistanden som blir gitt.


Avtale om "no cure no pay" gjelder som utgangspunkt kun ved utenomrettslig saksbehandling og forhandlinger med selskapet. Unntaksvis påtar vi oss også prosesoppdrag som "no cure no pay". Dette må om aktuelt avtales spesielt. De fleste saker løser seg forøvrig utenfor domstolen.


Rettshjelpsforsikring


Dersom forsikringsselskapet avslår å dekke et fremsatt krav kan man i noen saker ha rett på rettshjelpsforsikrig. Denne forsikringen er normalt en del av din innbo- og/eller bilforsikring. Rettshjelpsforsikring vil kunne brukes til å betale for advokatutgifter mv. i saken med fradrag av en egenandel. I saker med rettshjelpsforsikring vil avtale om "no cure no pay" komme i konflikt med forsikringsvilkårene og kan følgelig ikke inngås. 


Intervju med advokat Nora Løvøi Bjørnstad